OVJERE DOKUMENATA

Rezervirati termin:  

https://www.picktime.com/bhembassyconsulateamman

OVJERA PUNOMOĆI, IZJAVE I NASLJEDNIČKE IZJAVE SA VAŽEĆIM BH DOKUMENTIMA

1. Original čitko popuniti punomoć/izjavu/nasljedničku izjavu.
2. Priložiti fotokopiju važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH.
3. Uplatiti konzularnu taksu u iznosu od 32,00 USD.


NADOVJERA
1. Nadovjera pečata i potpisa MVP zemlje prijema i zemalja nerezidentnog pokrivanja na dokumentima.
2. Nadovjera pečata i potpisa MVP BiH na dokumentima.
3. Uplatiti konzularnu taksu u iznosu od 14,00 USD.


OVJERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA
1. Napisati zahtjev za ovjeru fotokopije dokumenta uz navođenje broja stranica svakog dokumenta i broja kopija (ukoliko se želi ovjeriti veći broj kopija istog dokumenta).
2. Priložiti originalni dokument čija se kopija želi ovjeriti.
3. Priložiti fotokopiju važeće lične identifikacijske isprave (pasoš, lična karta, vozačka dozvola i sl.).
4. Priložiti dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi u iznosu od 8,00 USD za prvu stranicu, a za ovjeru svake dalje strane 4,00 USD.


POTVRDE – UVJERENJA
POTVRDA O DUŽINI BORAVKA
Upoznaju se svi podnosioci zahtjeva za izdavanje potvrde o dužini boravka u inostranstvu da ova potvrda, u postupku koji se vodi pred nadležnim organom u BiH, u kojem se odlučuje o pravu na carinsku povlasticu, nije dokument kojim se dokazuje stečeno pravo, već isključivo služi kao jedan od fakultativnih dokaza kojim se dokazuje da je određeno lice u određenom periodu boravilo u inostrantvu. Sugeriše se svim zainteresovanim da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde o dužini boravka u inostrantvu, kontaktiraju Upravu za indirektno oporezivanje BiH (www.uino.gov.ba) i upoznaju se sa uslovima osobađanja plaćanja uvoznih dažbina za korištenu pokretnu imovinu prilikom povratka iz inostranstva.


Za izdavanje potvrde o dužini boravka treba dostaviti:
1. Fotokopiju važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH.
2. Napisati i potpisati izjavu (u kojoj obavezno stoji “...pod punom moralnom i materijalnom odgovornošæu izjavljujem da premještam svoj boravak iz Jordana u BiH... i navesti adresu na koju se osoba vraæa u BiH”).
3. Fotokopija avio karte.
4. Dokaz o dužini boravka u Jordanu.
5. Dokaz o napuštanju Jordana. Npr.: ovjerena fotokopija ugovora o prodaji stana/kuće ili raskid ugovora o zakupu stana/kuće ili raskid radnog ugovora ili odjava električne energije ili odjava telefona ili izlazna viza i sl.
6. Dokaz o uplati konzularne takse u iznosu od 32,00 USD.


NAPOMENA:
Potvrda se izdaje osobama koje premještaju svoj boravak iz Jordana u BiH i koje su u inostranstvu boravile najmanje 12 mjeseci neprekidno.
Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države u Bosnu i Hercegovinu.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se pod sljedećim uvjetima:
a) da je korisnik oslobađanja prije prijenosa imao uobičajeno prebivalište izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno,
b) da uvozi ličnu imovinu koja je bila u vlasništvu i koju je koristio u svom ranijem uobičajenom prebivalištu najmanje šest mjeseci prije dana prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi. Rok od šest mjeseci ne odnosi se na kućne zalihe namirnica i drugu potrošnu robu,
c) da nije koristio oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz lične imovine u prethodnih pet godina. Ovaj period računa se do dana podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, neovisno da li je u tom periodu pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ostvareno u skladu sa odredbama ove odluke ili u skladu s propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke,
d) da je lična imovina namijenjena za upotrebu u istu svrhu u Bosni i Hercegovini.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:
a) alkoholne proizvode,
b) duhan ili duhanske proizvode,
c) komercijalna prijevozna sredstva,
d) opremu i predmete koji se koriste u obavljanju djelatnosti ili zanimanja, osim prijenosne opreme primijenjenih i slobodnih zanimanja.


-----------------------------

ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA BIH
Izjava o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine podnosi se u Ambasadi lično. 


Podnosilac molbe treba predati sljedeće dokumente:
1. Popunjen obrazac Izjave o odricanju državljanstva Bosne i Hercegovine. (popunjavanje i ovjera izjave obavlja se u Ambasadi). Available on http://bhembassyjod.net.iis2002.shared-servers.com/content/images/I%20Z%20J%20A%20V%20A%20O%20ODRICANJU%20DR%C5%BDAVLJANSTVA%20BOSNE%20I%20HERCEGOVINE%20Ja.pdf
2. Original izvoda iz matične knjige rođenih iz BiH s upisanim JMB – jedinstvenim matičnim brojem (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).
3. Original uvjerenja o državljanstvu iz BiH s upisanim JMB (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).
4. Original uvjerenja o prijemu jordanskog državljanstva (ili dokaz zagarantovanosti /garancija/ sticanja jordanskog državljanstva) ovjerenog pečatom Ministarstva vanjskih poslova Jordana.
5. Prevod uvjerenja o prijemu jordanskog državljanstva (ili dokaza zagarantovanosti /garancija/ sticanja jordanskog državljanstva) ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, srpski, hrvatski).
6. Pasoš BiH ili uvjerenje o neposjedovanju pasoša.
7. Važeću ličnu kartu BiH (samo za odrasle osobe) ili uvjerenje o njezinom neposjedovanju.


Dodatna dokumentacija:
• Ukoliko je davalac izjave u braku, treba dostaviti originalni vjenčani list iz BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).
• Ukoliko je davalac izjave razveden, treba dostaviti presudu o razvodu braka.
• Za maloljetnu djecu mlađu od 14 godina, za odricanje državljanstva treba pismena izjava o saglasnosti oba roditelja/staratelja (izjava se ovjerava u Ambasadi).
• Za maloljetnu djecu od 14-18 godina, pored pismene izjave oba roditelja/staratelja, treba i izjava djeteta o saglasnosti za prestanak državljanstva BiH odricanjem (izjava se ovjerava u Ambasadi).
• Ako je jedan roditelj/staratelj strani državljanin, treba priložiti uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj/staratelj umro, za njega treba priložiti izvod iz matične knjige umrlih, smrtovnicu.


Posebne napomene:
• Maloljetnoj djeci prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja/staratelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem ili na zahtjev jednog roditelja/staratelja kojemu je državljanstvo prestalo odricanjem u slučaju da je drugi roditelj/staratelj umro, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je strani državljanin, ili je osoba bez državljanstva (o čemu trebaju dokazi). Za djecu od 14 do 18 godina treba i njegov/njezin/njihov pismeni pristanak.
• Za osobe koje su mijenjale prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, promijenjeno prezime mora biti upisano i u rodni list i u uvjerenje o državljanstvu BiH.


Konzularna taksa:
• Za ovjeru izjava o odricanju od državljanstva BiH konzularna taksa iznosi 250,00 EUR. Konzularna taksa plaća se prilikom podnošenja molbe za odricanje državljanstva BiH. Konzularna taksa plaća se za svaku osobu koja se odriče državljanstva.
• Za rješenje o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH (koje donosi Ministarstvo civilnih poslova BiH) administrativna taksa iznosi 410,00 EUR. Za sve članove jedne porodice naplaćuje se jedna administrativna taksa.


NAPOMENA:
Državljani Sirije, Iraka, Libana ili Palestine umjesto jordanskih dokumenata dostavljaju relevantne dokumente neke od tih država.

-------------------------------------------------------- 

 Svi zainteresirani za dobijanje bh vize ili za neke druge konzularne usluge mogu kontaktirati Počasni konzulat BiH u Bejrutu, Liban.

Adresa:

HONORARY CONSULATE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, BEIRUT 

Charles Malek Avenue, Quantum Tower, 2nd floor

Achrafieh, Beirut, Lebanon

Tel.: #961 1 206-806,

Fax: #961 1 202-927

e-mail: tracy@bhconsulate.cc