MATIČNE KNJIGE

Rezervirati termin:  

https://www.picktime.com/bhembassyconsulateamman

IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA

1. Lično popuniti obrazac „Predmet: Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH“. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Obrazac_za_dostavljanje_izvoda.pdf

2. Fotokopija važeće identifikacijske isprave (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola...).

3. Fotokopija jedne od starih isprava BiH ili bivše SFRJ (lična karta, rodni list i dr.), ukoliko je posjedujete.

4. Dokaz o uplati konzularne takes.123


Konzularna taksa:

• 10,00 USD (za jedan dokument - izvod)


NAPOMENA:

Rodni list, vjenčani list, umrli list ili uvjerenje o državljanstvu može vam izvaditi u BiH i neko od bliže rodbine ili osoba koju za to ovlastite, odnosno date joj punomoć.


PRIJAVE - UPISI

PRIJAVA ROĐENJA DJETETA

Za osobe starije od 18 godina pogledajte uputstvo Naknadni upis u matične knjige roðenih.PRIJAVA ROĐENJA DJETETA ČIJA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI BiH

1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za prijavu rođenja“. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_prijavu_rodenja.pdf

Napomena: svi podaci upisani u obrazac moraju biti iz Bosne i Hercegovine (osim države, opštine i mjesta rođenja za dijete, ako je dijete roðeno van BiH).

2. Fotokopija identifikacijske isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola).

3. Originalni rodni list djeteta (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren u Ministarstvu vanjskih poslova države u kojoj je dijete rođeno.

4. Prevod originalnog rodnog lista djeteta ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski).

5. Kopije važećih bh. pasoša ili lične karte oba roditelja ili originalne rodne listove i uvjerenja o državljanstvu BiH oba roditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja).

6. Dokaz o uplati konzularne takse u iznosu od 10,00 USD.PRIJAVA ROĐENJA DJETETA ČIJI JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN BiH

Sve isto osim u tački 5:

- Za roditelja koji ima državljanstvo BiH dostaviti kopiju važećeg pasoša BiH ili lične karte BiH ili originalni rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja).

- Za drugog roditelja dostaviti kopiju važećeg stranog pasoša.

- Izjava drugog roditelja da je saglasan sa prijavom rođenja i upisom djeteta u MKR data kod notara i ovjerena u Ministarstvu vanjskih poslova zemlje prijema. 

Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva (oba roditelja ili staratelja) potreban je i potpis djeteta na zahtjevu za prijavu rodjenja. Ako je maloljetno lice ispod 14 godina života, kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja, a ako je maloljetno lice između 14 i 18 godina života onda se kao podnosilac zahtjeva potpisuje to lice i njegova oba rotitelja.NAPOMENA

Kompletiran zahtjev za prijavu rođenja djeteta Ambasada, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, prosljeđuje nadležnom organu uprave u BiH. Procedura u pravilu traje od 3 do 6 mjeseci.

http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_odredivanje_jedinstvenog_maticnog_broja_JMB.pdf
http://www.bihembassy.org/konzdoc/JMB-3.pdf

----------------------

NAKNADNI UPIS U MATIČNE KNJIGE BIH

UPIS OSOBE ČIJA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI BiH

1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za naknadnim upisom u MKR graðana BiH“. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Obrazac_zahtjeva_za_naknadni_upis_u_MKR.pdf

2. U zahtjevu navesti mjesto posljednjeg prebivališta ili boravišta u BiH podnosioca zahtjeva; ukoliko osoba nije imala prebivalište ili boravište u BiH treba navesti posljednje prebivalište ili boravište u BiH roditelja podnosioca zahtjeva.

3. Fotokopija identifikacijske isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola).

4. Originalni rodni list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren u Ministarstvu vanjskih poslova države u kojoj je osoba rođena.

5. Prevod originalnog rodnog lista na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH (bosanski, hrvatski ili srpski) ovjeren od ovlaštenog prevodioca,

6. Dokaz BiH državljanstva za oba roditelja (kopija važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH ili originalna uvjerenja o državljanstvu BiH za oba roditelja ( uvjerenja ne mogu biti starija od 6 mjeseci od datuma izdavanja).

7. Dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi u iznosu od 10,00 USD.


UPIS OSOBE ČIJI JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN BiH

1. Slijediti sva uputstva kao u slučaju gdje su oba roditelja državljani BiH od tačke od 1. do tačke 6.

2. Dokaz BiH državljanstva za jednog od roditelja (kopija važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH ili originalno uvjerenje o državljanstvu BiH za jednog od roditelja. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci računajući od datuma izdavanja)

3. Za drugog roditelja dostaviti kopiju važećeg pasoša.

4. Naknadni upis osobe u matičnu knjigu rođenih po porijeklu, na osnovu državljanstva BiH samo jednog roditelja, može se izvršiti najkasnije do navršene 23. godine života podnosioca zahtjeva.

5. Djeca uzrasta od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva (roditelja ili staratelja) trebaju i lično potpisati zahtjev za naknadni upis u MKR.

6. Dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi u iznosu od 10,00 USD.


NAPOMENA

Kompletiran zahtjev za naknadni upis djeteta u MKR, Ambasada posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH prosljeđuje na rješavanje nadležnom organu uprave u BiH. Procedura može trajati od 3 do 6 mjeseci.

http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_odredivanje_jedinstvenog_maticnog_broja_JMB.pdf

http://www.bihembassy.org/konzdoc/JMB-3.pdf

--------------------------

PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

1. Popuniti „Zahtjev za prijavu braka“, available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Obrazac_prijave_zakljucenja_braka.pdf

2. Originalni vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren u Ministarstvu vanjskih poslova države gdje je brak zaključen.

3. Prevod originalnog vjenčanog lista ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski).

4. Fotokopija važećeg bh. pasoša ili bh. lične karte ili original uvjerenja o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

5. Dokaz o uplati konzularne takse u izosu od 10,00 USD.


PRIJAVA SMRTI

1. Popuniti „Zahtjev za prijavu smrti“, available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Obrazac_prijave_smrti.pdf

2. Originalni smrtni list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren u Ministarstvu vanjskih poslova države gdje je osoba preminula.

3. Prijevod originalnog smrtnog lista ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski).

4. Fotokopija važećeg bh. pasoša ili bh. lične karte ili original uvjerenja o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja) preminulog.

5. Dokaz o uplati konzularne takse u iznosu od 10,00 USD.

-------------------------

ODREĐIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA

1. Popuniti obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za odreðivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB)“. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_odredivanje_jedinstvenog_maticnog_broja_JMB.pdf

2. Popuniti obrazac JMB-3, „Zahtjev za odreðivanje JMB“. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/JMB-3.pdf
Napominjemo da svi podaci upisani u obrazac moraju biti iz Bosne i Hercegovine (osim države, opštine i mjesta roðenja ako je dijete roðeno izvan BiH).

3. Originalni rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

4. Fotokopija identifikacijske isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola).

5. Dokaz o uplati konzularne takse u iznosu od 18,00 USD.

Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnositelja (oba roditelja ili staratelja) zahtjeva potreban je i potpis djeteta. Ako je maloljetno lice ispod 14 godina života, kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja, a ako je maloljetno lice između 14 i 18 godina života onda se kao podnosilac zahtjeva potpisuje to lice i njegova oba roditelja.


EVIDENTIRANJE JMB

1. Popuniti obrazac pod nazivom „Predmet: Prijava za evidenciju jedinstvenog matičnog broja (JMB)“. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_evidentiranje_jedinstvenog_maticnog_broja_JMB.pdf

2. Popuniti obrazac JMB-7, „Prijava za evidenciju JMB-a“. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/JMB-7.pdf
Napominjemo da svi podaci upisani na obrazcu moraju biti iz Bosne i Hercegovine (osim države, opštine i mjesta roðenja ako je osoba roðena izvan BiH).

3. Originalni rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH sa upisanim JMB u oba dokumenta (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

4. Fotokopija identifikacijske isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola).

5. Dokaz o uplati konzularne takse u iznosu od 18,00 USD.


NAPOMENA:

Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnositelja (oba roditelja ili staratelja) zahtjeva potreban je i potpis djeteta. Ako je maloljetno lice ispod 14 godina života, kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja, a ako je maloljetno lice između 14 i 18 godina života onda se kao podnosilac zahtjeva potpisuje to lice i njegova oba rotitelja.**Konzularni odjel radi sa strankama od 10:00 do 12:00 od Nedjelje do Srijede.