PUTNE ISPRAVE

Rezervirati termin:  

https://www.picktime.com/bhembassyconsulateamman

IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA

Ambasada Bosne i Hercegovine izdaje pasoše državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inostranstvu duže od tri mjeseca, odnosno onima koji borave kraće od tri mjeseca ukoliko im je rok važnosti pasoša istekao, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen (oštećeni pasoš trebaju donijeti na uvid, a u slučaju uništenja/gubitka/krađe prijaviti Ambasadi nestanak pasoša prema uputstvu: Prijava nestanka pasoša zbog uništenja, gubitka ili krađe.).
Pasoš je isprava temeljem koje se utvrđuje identitet i državljanstvo nosioca. Procedura izdavanja pasoša u pravilu traje oko 30 dana, dok je zakonski rok za rješenje zahtjeva 60 dana od dana podnošenja.


PROCEDURA I USLOVI ZA IZDAVANJE PASOŠA BiH

- Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se isključivo lično.

- Preduslov za podnošenje zahtjeva je da osoba posjeduje jedinstveni matični broj (u daljnjem tekstu – JMB) evidentiran u centralnoj bazi podataka.

- Prije samog dolaska i podnošenja zahtjeva, strankama se sugeriše da nazovu Ambasadu radi provjere da li im je JMB evidentiran u centralnoj bazi podataka. 

- Ukoliko osoba nema evidentiran JMB, mora se podnijeti zahtjev za evidentiranje JMB prema uputstvu - Evidentiranje JMB.

- Osoba koja ima ličnu kartu BiH izdanu poslije 2003. god., u okviru programa CIPS, ima JMB evidentiran u centralnoj bazi podataka.PUNOLJETNE OSOBE
Prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš podnosilac je dužan, pored ostalih podataka, dati podatke o mjestu i općini u kojoj je upisan u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana BiH, biometrijske podatke (fotografija, otisak prsta i potpis), te donijeti sljedeće isprave:
1. Važeću ličnu kartu BiH ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH,
2. Pasoš koji se mijenja (ukoliko postoji),
3. Dokaz legalnog boravka (viza) i adrese u inostranstvu (vozačka dozvola i drugo),
4. Dokaz o uplati konzularne takse za pasoš.MALOLJETNE OSOBE
Zahtjev za izdavanje pasoša za dijete ispod 18 godina starosti podnose lično roditelji ili zakonski staratelji u prisustvu djeteta. Ukoliko je jedan od roditelja spriječen lično doći, mora dostaviti pismenu saglasnost za izdavanje pasoša za dijete ovjerenu kod notara u zemlji prijema.
Osim preduslova da dijete ima evidentiran JMB, roditelji/staratelji također moraju imati evidentiran JMB.
Ukoliko je odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad maloljetnom osobom, potrebno je dostaviti sudsku odluku kako bi se utvrdila neophodnost saglasnosti roditelja i eventualno zatražilo mišljenje nadležne Službe socijalne zaštite.
Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:
1. Važeću ličnu kartu BiH ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH djeteta,
2. Pasoš djeteta koji se mijenja (ukoliko postoji),
3. Dokaz legalnog boravka (viza) i adrese u inostranstvu,
4. Rodni list (i uvjerenje o državljanstvu u slučaju prvog vađenja pasoša BiH) djeteta ne starijim od 6 mjeseci od dana izdavanja.
5. Važeće lične karte ili pasoše BiH oba roditelja/staratelja,
6. Dokaz o uplati konzularne takse za pasoš.Konzularna taksa:
• 93,00 USD - za osobe do 3 godina života
• 96,00 USD - za osobe od 3 do 18 godina života
• 156,00 USD - za osobe starije od 18 godina života
Pasoš za državljane BiH se izdaje sa rokom važenja od 10 godina. Državljaninu koji nije navršio tri godine starosti pasoš se izdaje s rokom važenja od tri godine, a državljaninu u dobi od tri do osamnaest godina starosti s rokom važenja od 5 godina.

Za izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog (hitan pasoš):
• 463,00 USD - za osobe do 3 godina života
• 463,00 USD - za osobe od 3 do 18 godina života
• 463,00 USD - za osobe starije od 18 godina života


-------------------------------------------------------------------

IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Putni list je privremena putna isprava, s rokom važenja najviše do 30 dana i važi samo za povratak u Bosnu i Hercegovinu.
Izdaje se radi povratka u BiH državljanima BiH koji borave u inostranstvu kraće od tri mjeseca ukoliko im je rok važenja pasoša istekao, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen (oštećen pasoš trebaju donijeti na uvid, a u slučaju uništenja/gubitka/krađe prijaviti Ambasadi BiH nestanak pasoša prema uputi - Prijava nestanka pasoša zbog uništenja, gubitka ili krađe), odnosno u slučaju repatrijacije (deportacija i sl.).

1. Popuniti zahtjev za izdavanje putnog lista; Available on
http://bhembassyjod.net.iis2002.shared-servers.com//content/images/PUTNE%20ISPRAVE.pdf
2. Fotokopiju važeće identifikacijske isprave (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).
3. Original uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja).
4. Original pasoš kojem je istekao rok važenja ili je oštećen ili Potvrdu Ambasade o izvršenoj prijavi u slučaju uništenja/gubitka/krađe pasoša.
5. Dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm.
6. Fotokopiju avio karte za putovanje u BiH.
7. Dokaz o uplati konzularne takse za putni list.

 


Konzularna taksa:
• 34,00 USD


NAPOMENA:
Za upis svakog člana uže porodice u putni list treba uplatiti dodatnih 10,00 USD po članu porodice.


Dodatna dokumentacija za maloljetnu djecu:
1. Originalni rodni list iz BiH s upisanim JMB (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).
2. Pismena saglasnost oba roditelja/staratelja za izdavanje putnog lista za dijete.
3. Kopije pasoša ili ličnih karata oba roditelja/staratelja.
4. Ukoliko su roditelji/staratelji razvedeni: ovjerena kopija sudskih odluka o razvodu i starateljstvu nad djetetom.
5. Ukoliko je jedan roditelj/staratelj umro: ovjerena kopija izvoda iz matične knjige umrlih (smrtovnica).NAPOMENA:
Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva potreban je i potpis djeteta.


--------------------------------


PRIJAVA NESTANKA PUTNE ISPRAVE

1. Prijaviti gubitak, uništenje ili krađu putne isprave BiH u lokalnoj policijskoj stanici, te uzeti potvrdu o izvršenoj prijavi. Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi.
2. Lično popuniti obrazac prijave nestanka putne isprave GPI-2. Available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/GPI-2.pdf
3. Ukoliko posjedujete, dostaviti kopiju predmetne izgubljene/uništene/ukradene putne isprave BiH.
4. Dostaviti kopiju važeće lične identifikacijske isprave.
5. Priložiti dokaz o plaćenoj konzularnoj taksi.


IZDAVANJE SPROVODNICE

1. Originalni popunjen „Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu“, available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_prenosenje_posmrtnih_ostataka.pdf

2. Zavisno od područja sahrane u BiH (Federacija BiH, Republika Srpska ili Brčko Distrikt BiH) popunjen originalni obrazac

a) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Federaciju Bosne i Hercegovine“; available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_sahranu_FederacijaBiH.pdf ili

b) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Republiku Srpsku“; available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_sahranu_RS.pdf ili

c) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Brèko Distrikt BiH“; available on http://www.bihembassy.org/konzdoc/Zahtjev_za_sahranu_Brcko.pdf.

3. Original Izvoda iz matične knjige umrlih izdan od strane nadležnog tijela.

4. Originalni prevod izvoda iz matične knjige umrlih (Death Certificate) na jedan od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski, srpski) od strane ovlaštenog prevodioca.

5. Uvjerenje da uzrok smrti nije zarazna bolest - doktorski nalaz o smrti - ovjerena kopija.

6. Dozvola za prenos tijela izvan Jordana - ovjerena kopija.

7. Uvjerenje o sadržaju kovčega (kovčeg mora biti pripremljen u skladu sa međunarodnim standardima i hermetički zapečaćen) uz potvrdu da posmrtni ostaci nisu bili ranije sahranjivani - ovjerena kopija.

8. Uvjerenje o osiguranom grobnom mjestu za ukop preminule osobe, izdanu od pogrebnog društva ili vjerske institucije iz BiH, s navedenim imenom primatelja.

9. Ovjerena kopija važećeg pasoša BiH (ako preminuli nije posjedovao važeći bh. pasoš, treba dostaviti drugu ispravu kojom se dokazuje državljanstvo Bosne i Hercegovine: CIPS- ova lična karta ili uvjerenje o državljanstvu /ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja/ – ako na toj ispravi nema fotografije treba dostaviti ispravu s fotografijom preminule osobe (npr. jordanski ili drugi pasoš, strana lična karta, vozačka dozvola i slično).

10. Dokaz o uplati konzularne takse u iznosu od 32,00 USD.

Ako je preminuli državljanin BiH, ako uzrok smrti nije zarazna bolest i ako nije prethodno sahranjivan, sprovodnica se izdaje bez saglasnosti nadležnih tijela iz BiH.

U slučajevima kada preminuli nije državljanin BiH, ili ako je uzrok smrti zarazna bolest, ili ako je prethodno već bio sahranjen pa se posmrtni ostaci prenose nakon izvršene ekshumacije, sprovodnica se izdaje tek nakon dobivanja saglasnosti od nadležnih organa uprave u BiH.


NAPOMENA:

Svi dostavljeni dokumenti ostaju u arhivi Ambasade i ne mogu se koristiti za buduće zahtjeve stranaka.


**Konzularni odjel radi sa strankama od 10:00 do 12:00 od Nedjelje do Srijede.